Informācija

Incoterms 2017, piegādes nosacījumi

Konteineru veidi

Incoterms -  ir starptautiskie noteikumi, kurus valdības iestādes, juridiskie uzņēmumi un tirgotāji visā pasaulē atzīst kā vislabāk piemērojamo starptautiskās tirdzniecības nosacījumu skaidrojumu. Incoterms darbības sfēra attiecas uz pirkuma līguma pušu tiesībām un pienākumiem par preču piegādi (preču piegādes noteikumi). Incoterms (angļu: Incoterms, International commerce terms) ir Starptautiskās Tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce, ICC) preču zīme. ICC noteikumi par tirdzniecības nosacījumu izmantošanu valsts un starptautiskajā tirdzniecībā. Pašlaik darbojas tirdzniecības terminu skaidrošanas noteikumi Incoterms 2010.gada redakcijā, kuri ir arī aktuāli arī 2017.gadā.

Termini: EXW , FCA , FAS , FOB , CFR , CIF , CPT , CIP , DAT , DAP , DDP

 

Piegādes nosacījumi EXW Incoterms – “Ex Works” (named place) – “no rūpnīcas” (nodošanas vietas nosaukums) nozīmē, ka pārdevējs uzskata savus piegādes pienākumus par izpildītiem, kad viņš nodod preci pircēja rīcībā sava uzņēmuma teritorijā vai kādā citā norādītā vietā (piemēram, rūpnīcā, fabrikā, noliktavā utt.). Pārdevējs neatbild ne par preces iekraušanu transportlīdzeklī, kuru nodrošināja pircējs, ne par muitas maksājumu veikšanu, ne par eksportējamās preces muitošanas noformēšanu, ja vien tas nav īpaši atrunāts. Saskaņā ar piegādes EXW nosacījumiem, pircējs atbild par visa veida riskiem un visiem izdevumiem par preces pārvietošanu no pārdevēja teritorijas līdz galamērķim.

 

EXW piegādes pamatā uzliek pārdevējam minimālus pienākumus, pircējam jānes visi izdevumi un riski saistībā ar preču transportēšanu no pārdevēja uzņēmuma līdz galamērķim. Tomēr, ja puses vēlas, lai pārdevējs būtu atbildīgs par preces iekraušanu preču nosūtīšanas vietā un uzņemtos visus riskus un izmaksas par šo darbu, tam jābūt skaidri atrunātam attiecīgos pirkuma līguma pielikumos. Termins EXW nevar tikt piemērots, ja pircējs tieši vai netieši nevar izpildīt eksporta formalitātes. Šādā gadījumā jāizmanto termins "FCA" ar nosacījumu, ka pārdevējs piekrīt segt preču nosūtīšanas izmaksas un riskus.

 

Preču pircējam termins EXW jālieto piesardzīgi, jo pārdevējam nav pienākums iekraut preces. Ja pārdevējs faktiski veic preču iekraušanu, tas tiek darīts uz pircēja rēķina un riska. Ja pārdevējs veic iekraušanu uz savu risku un sava rēķina, ir lietderīgi izmantot terminu FCA.

Tāpat, jāņem vērā, ka pārdevējam saskaņā ar EXW nosacījumiem ir tikai pienākums sadarboties ar eksporta preču pircēju preces muitošanā izvešanai, pārdevējam nav pienākuma organizēt muitas procedūru īstenošanu preces eksportam. Tādēļ pircējam nav ieteicams lietot EXW nosacījumus, ja tas nevar nodrošināt eksporta muitas formalitāšu nokārtošanu preču eksportam.

 

Piegādes noteikumi FCA Incoterms - «Free Carrier» jeb "Bezmaksas pārvadātājs" („Franko pārvadātājs” nodošanas vietas nosaukums) nozīmē, ka pārdevējs nodos preces, kas izlaistas caur muitas eksporta režīmu, pircēja noteiktajam pārvadātājam norādītajā vietā. Jāatzīmē, ka piegādes vietas izvēle ietekmēs pienākumu iekraut un izkraut preces šajā vietā. Ja piegāde tiek veikta pārdevēja telpās vai citā saskaņotā vietā, pārdevējs ir atbildīgs par preču iekraušanu. Ieteicams ļoti precīzi noteikt piegādes punktu, tā kā šajā punktā atbildība par risku no pārdevēja pāriet pircējam.

Terminu "FCA" var izmantot pārvadāšanai ar jebkāda veida transportu, taja skaitā jaukta tipa pārvadājumiem. "Pārvadātājs" ir jebkura persona, kas, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, apņemas veikt vai nodrošināt preču transportēšanu pa dzelzceļu, autoceļiem, gaisu, jūru un iekšzemes ūdensceļu transportu vai šo transporta veidu kombināciju. Ja pircējs uztic citai personai, kas nav pārvadātājs, pieņemt preces, tad tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir izpildījis savas saistības piegādāt preces no preču nodošanas brīža šai personai.

 

FCA Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu izpildīt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav pienākuma veikt muitas formalitātes preču ievešanai, samaksāt ievedmuitas nodokli vai veikt citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Piegādes noteikumi FAS Incoterms - "Free alongside Ship" („Franko gar kuģa bortu”, iekraušanas ostas nosaukums) nozīmē, ka pārdevējs ir piegādājis preces, kad preces novietotas gar pircēja nosauktā kuģa bortu piestātnē vai uz iekraušanas baržas norādītajā nosūtīšanas ostā. Risks par preču zaudējumu vai bojājumu pāriet no pārdevēja brīdī, kad preces ir novietotas gar kuģa bortu, turpmāk visus izdevumus uzņemās pircējs. Novietojot preces konteinerā, pārdevējam ir raksturīgi nodot preces pārvadātājam terminālī, nevis novietojot uz kuģa, šādā gadījumā jālieto termins FCA.

 

Terminu FAS var izmantot tikai kravu pārvadāšanai pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem.

 

Incoterms FAS piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu īstenot eksporta muitas procedūras preču izvešanai, bet pārdevējam nav pienākums veikt muitas formalitātes preču ievešanai, maksāt ievedmuitas nodokļus vai veikt citas ievedmuitas procedūras importam. Tomēr, ja puses vēlas, lai pircējs uzņemtos atbildību par preču muitošanu eksportam, tas būtu skaidri jānorāda attiecīgajā pirkuma līguma pielikumā.

 

Piegādes noteikumi FOB Incoterms - «Free On Board» („Franko uz kuģa klāja” iekraušanas ostas nosaukums), nozīmē, ka pārdevējs ir izpildījis piegādi, kad preces ir uz kuģa klāja norādītajā nosūtīšanas ostā. Risks par preču zaudējumu vai bojājumu pāriet no pārdevēja, kad preces ir uz kuģa klāja, no šī brīža pircējs uzņemas visas izmaksas. Novietojot preces konteinerā, pārdevējam ir raksturīgi nodot preces pārvadātājam terminālī, nevis uz kuģa, tāpēc šādā gadījumā jālieto termins FCA.

 

FOB terminu var izmantot tikai preču pārvadāšanai pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem.

FOB Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav pienākuma veikt muitas formalitātes preču ievešanai, maksāt ievedmuitas nodokļus vai veikt citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Piegādes nosacījumi CFR Incoterms - «Cost and Freight» ( „Cena un frakts” galamērķa ostas nosaukums), nozīmē, ka pārdevējs ir veicis piegādi, kad preces ir uz kuģa klāja nosūtīšanas ostā. Pārdevējam ir pienākums apmaksāt izdevumus un fraktu, kas neieciešami kravas piegādei norādītajā ostā, bet risks par preču zaudējumu vai bojājumu, kā arī jebkuras papildu izmaksas, pāriet no pārdevēja pircējam brīdī, kad preces novietotas uz kuģa klāja nosūtīšanas ostā. Novietojot preces konteinerā, pārdevējam ir raksturīgi nodot preces pārvadātājam terminālī, nevis uz kuģa, tāpēc šādā gadījumā jālieto termins FCA.

 

Saskaņā ar CFR piegādes principu pircējs uzņemas visus riskus par preces zaudējumu vai bojājumu, kā arī citas izmaksas tad, kad pārdevējs nodod preces pārvadātājam, nevis tad, kad preces sasniedz galamērķi. Termins CFR ietver divus kritiskus punktus, jo risks un izmaksas pāriet divās dažādās vietās.

 

Terminu CFR var izmantot tikai preču pārvadāšanai pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem.

CFR Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav jākārto ievedmuitas formalitātes preču ievešanai, jāmaksā ievedmuitas nodokļi vai jāveic citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Terminu CFR Incoterms var izmantot tikai preču pārvadāšanai pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem. Ja puses nav gatavojas piegādāt preces izmantojot kuģus, jālieto termins CPT.

 

CFR Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav jākārto ievedmuitas formalitātes preču ievešanai, jāmaksā ievedmuitas nodokļi vai jāveic citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Piegādes nosacījumi CIF Incoterms – „Cost, Insurance and Freight” („Cena, apdrošināšana un frakts”, galamērķa ostas nosaukums) nozīmē to, ka pārdevējs ir veicis piegādi, kad preces nokļūst uz kuģa ostā. Pārdevējam jāveic maksa par izdevumiem un fraktu, kas nepieciešami, lai nogādātu preci norādītajā galamērķa ostā, bet preču zaudējuma vai bojājumu risks, tāpat kā visas papildu izmaksas, kas rodas pēc preču nosūtīšanas, no pārdevēja pāriet pircējam.

 

CIF piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu iegādāties jūras apdrošināšanu par labu pircējam pret precēm nodarīto zaudējumu vai bojājumu risku pārvadāšanas laikā. Līdz ar to, pārdevējam ir pienākums noslēgt apdrošināšanas līgumu un apmaksāt apdrošināšanas prēmijas. Pircējam jāņem vērā, ka saskaņā ar CIF piegādes nosacījumiem pārdevējam ir jāsniedz apdrošināšana tikai ar minimālu apdrošināšanas segumu. Gadījumā, ja pircējs vēlas saņemt apdrošināšanu ar lielāku segumu, viņam vajag, vai nu tieši par to vienoties ar pārdevēju, vai arī pašam jāveic pasākumi, lai noslēgtu papildu apdrošināšanu.

 

Terminu CIF var izmantot tikai preču pārvadāšanai pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem. Ja puses neplāno piegādāt preces uz kuģa, jālieto CIP termins.

 

CIF Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav jākārto ievedmuitas formalitātes preču ievešanai, jāmaksā ievedmuitas nodokļi vai jāveic citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Piegādes nosacījumi CPT Incoterms – „Carriage Paid To” („Transportēšana apmaksāta līdz”, galamērķa vietas nosaukums) nozīmē, ka pārdevējs nodos preces, kas izlaistas caur muitas eksporta režīmu, viņa nosauktam pārvadātājam. Turklāt pārdevējam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu uz norādīto galamērķi. Tas nozīmē, ka pircējs uzņemas visus riskus par preču zaudējumu vai bojājumu, kā arī citas izmaksas pēc tam, kad pārdevējs preces nodod pārvadātājam, nevis tad, kad preces sasniedz galamērķi. Termins CPT satur divus kritiskus punktus, jo risks un izmaksas pariet divās dažādās vietās.

 

Terminu CPT var izmantot transportēšanai ar jebkāda veida transporta palīdzību, tajā skaitā jaukta tipa transportu. Ar vārdu "pārvadātājs" saprotama jebkura persona, kas, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, apņemas sniegt vai organizēt pārvadājumus pa dzelzceļu, autoceļiem, gaisu, jūras, iekšējo ūdensceļu vai šo transporta veidu kombināciju. Gadījumā, ja transportēšanu uz apstiprināto galamērķi īsteno vairāki parvadātāji, risks pāries, kad preces tiks nodotas pirmajam no tiem.

 

CPT Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav jākārto muitas formalitātes preču ievešanai, jāmaksā ievedmuitas nodokļi vai jāveic citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Piegādes nosacījumi CIP Incoterms - «Carriage and Insurance Paid to» („Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz”, galamērķa vietas nosaukums) nozīmē, ka pārdevējs nodod preces, kas izlaistas caur eksporta muitas režīmu, viņa nosauktam pārvadātājam. Turklāt pārdevējam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu uz norādīto galamērķi. Tas nozīmē, ka pircējs uzņemas visus riskus un papildu izmaksas pēc tam, kad pārdevējs nodod preces pārvadātājam, nevis tad, kad preces sasniedz galamērķi. Taču pamatojoties uz CIP piegādes pamatiem uz pārdevēju arī gulstas pienākums nodrošināt apdrošināšanu par labu pircējam pret preču zaudējumu vai bojājumu riskiem transportēšanas laikā. Līdz ar to pārdevējs slēdz apdrošināšanas līgumu un maksā apdrošināšanas prēmijas. Pircējam jāņem vērā, ka saskaņā ar termina CIP nosacījumiem pārdevējam ir pienākums nodrošināt apdrošināšanu ar minimālu apdrošināšanas segumu. Gadījumā, ja pircējs vēlas saņemt apdrošināšanu ar lielu segumu, viņam vajag, vai nu tieši vienoties ar pārdevēju, vai arī pašam jāveic pasākumi, lai noslēgtu papildu apdrošināšanu. Termins CIP ietver divus kritiskus punktus, jo risks un izmaksas pāriet divās dažādās vietās.

 

Terminu CIP var izmantot transportēšanai ar jebkāda veida transporta veidu, tostarp jaukta tipa transportu. „Pārvadātājs” - jebkura persona, kas, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, apņemas sniegt vai organizēt preču pārvadājumu pa dzelzceļu, autoceļiem, gaisu, jūras, iekšējo ūdensceļu vai šo transporta veidu kombināciju. Gadījumā, ja transportēšanu galamērķī īsteno vairāki pārvadātāji, riska pāreja notiks, kad preces tiks nodotas pirmajam pārvadātājam.

 

CIP Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav jāveic ievedmuitas formalitātes preču ievešanai, jāmaksā ievedmuitas nodokļi vai jāveic citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Piegādes nosacījumi DAT Incoterms - «Delivered At Terminal» („Piegādāts līdz terminālam”, galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums), nozīmē, ka tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir izpildījis savas saistības tad, kad preces, kas izlaistas caur eksporta muitas režīmu, tiek izkrautas no pienākušā transportlīdzekļa un nodotas pircēja rīcībā norādītā galamērķa saskaņotajā terminālā. Termins "termināls" DAT piegādes pamatā nozīmē jebkuru vietu, t.sk. gaisa / auto / dzelzceļa kravas termināls, doks, noliktava utt. DAT piegādes noteikumi uzliek pārdevējam pienākumu segt visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preces transportēšanu un izkraušanu terminālā, ieskaitot (ja piemērojams) maksu eksportam no galamērķa valsts.

 

Terminu DAT var izmantot preču pārvadāšanai ar jebkāda veida transporta palīdzību, tajā skaitā jaukta tipa pārvadājumiem. Termins "pārvadātājs" jāsaprot kā jebkura persona, kas, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, apņemas pati nodrošināt vai organizēt preču pārvadāšanu pa dzelzceļu, autoceļiem, gaisu, jūru un iekšzemes ūdensceļu transportu vai šo transporta veidu kombināciju.

 

DAT Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav pienākums veikt ievedmuitas formalitātes preču ievešanai, jāmaksā ievedmuitas nodokļi vai jāveic citas ievedmuitas procedūras importam.

 

Piegādes nosacījumi DAP Incoterms - «Delivered At Point» („Piegādāts līdz vietai”, galamērķa vietas nosaukums), nozīmē, ka pārdevējs ir izpildījis savus pienākumu piegādē, ja viņš ir pircējam nogādājis preces, izlaistas caur eksporta muitas režīmu un gatavas tikt izkrautas no transportlīdzekļa, kas ieradās noteiktajā galamērķī. Piegādes noteikumi DAP uzliek pārdevējam pienākumu segt visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču transportēšanu norādītajā galamērķī, ieskaitot (ja piemērojams) jebkādu maksu par eksportu no galamērķa valsts.

 

Terminu DAP var izmantot preču pārvadāšanai ar jebkāda veida transportu, tajā skaitā jaukta tipa pārvadājumiem. Termins "pārvadātājs" jāsaprot kā jebkura persona, kas, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, apņemas nodrošināt vai organizēt preču pārvadājumus pa dzelzceļu, autoceļiem, gaisu, jūru un iekšzemes ūdensceļu transportu vai šo transporta veidu kombināciju.

 

DAP Incoterms piegādes pamatā uzliek pārdevējam pienākumu veikt eksporta muitas procedūras preču eksportam, bet pārdevējam nav jāveic muitas formalitātes preču ievešanai, jāmaksā ievedmuitas nodokļi vai jāveic citas importa muitas procedūras ievešanai. Ja puses plāno uzticēt pārdevējam visus riskus un izdevumus importa muitas formalitāšu īstenošanai preču ievšanai, ieteicams izmantot terminu DDP.

 

Piegādes noteikumi DDP Incoterms - «Delivered Duty Paid» („Piegādāts ar nodevas samaksu”, galamērķa vietas nosaukums), nozīmē, ka pārdevējs piegādā pircējam preci, kas izgāja eksporta un importa muitošanu un gatava tikt izkrauta no pienākušā transportlīdzekļa noteiktajā galamērķī. Pārdevējam jāuzņemas visas izmaksas un riski, kas saistīti ar preču transportēšanu, tostarp maksu par eksportu no galamērķa valsts un importu galamērķa valstī. Ar vārdu "maksa" tiek saprasta atbildība un riski par veikto muitošanu, kā arī maksājumi par muitas formalitātēm, muitas nodevām, nodokļiem un citi maksājumi.

 

Terminu DDP var izmantot preču pārvadāšanai ar jebkāda veida transportu, tajā skaitā jaukta tipa pārvadājumiem. Termins "pārvadātājs" jāsaprot kā jebkura persona, kas, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, apņemas pati nodrošināt vai organizēt preču pārvadāšanu pa dzelzceļu, autoceļiem, gaisu, jūru un iekšzemes ūdensceļu transportu vai šo transporta veidu kombināciju.

 

DDP piegādes nosacījumus nevar piemērot, ja pārdevējs tieši vai netieši nevar nodrošināt importa muitas procedūru izpildi preču ievešanai. Ja puses vienojas izslēgt no pārdevēju saistībām dažas izmaksas, kas jāmaksā par importu (piemēram, pievienotās vērtības nodoklis - PVN), tas būtu skaidri jānosaka pirkuma līgumā.

 

Lai gan termins EXW uzliek pārdevējam minimālus pienākumus, termina DDP piegādes pamatā pārdevējam jāuzņemas maksimālās saistības. Ja puses plāno visus riskus un izmaksas par importa muitas formalitāšu īstenošanu preču ievešanai uzticēt pircējam, ir ieteicams izmantot terminu DAP.

Kravu konteineri – pārvadājumu vairākkārtēji lietojama tara, kā arī kravas pagaidu uzglabāšanai, var būt izgatavota no dažādiem materiāliem un dažādās formās. Jūras pārvadājumiem plaši pielieto, tā saucamās universālos (standarta) konteinerus. Konteineru ārējo izmēru standartizācija ievērojami vienkāršo to transportēšanu ar dažādiem transporta līdzekļiem.

 

Konteineri:

General Purpose (GP) – standarta

Hight Cube (HC) – konteineris, kam ir paaugstināts augstums

Reefer (RE, RT, RS) – refrižeratoru konteineris

Hard Top (HT) – konteineris ar atveramo metāla augšu

VH – ventilējamais

Open Top (OT) – konteineris ar atvērto augšu

Flat Rack - konteineris-platforma, kas ir aprīkots gala sienām

Pallet-wide container (PW) – konteineris, kas palielināts platumā

BU - beramkravu konteiners

HI, HR - Izolēts konteiners

TN, TG, TD - Tankkonteiners (cisterna)

 

Dry freight konteiners (standarta jūras konteineris) ir paredzēts plašu kravu sortimentu pārvadāšanai, augsts kravas tilpums, dažāda veida durvju ailas.

 

Reefer konteiners (refrižeratoru konteineris) aprīkots ar saldēšanas iekārtu, kalpo preču pārvadāšanai, kas ir jutīgas temperatūru maiņai (augļi, dārzeņi, gaļa, zivs utt.). Konteinera iespējas iekļauj atmosfēras un mitruma kontroli pamatojoties aprīkotiem īpašiem devējiem. Konteiners ar speciālu dzesēšanas iekārtu var atvēsināt kravu līdz - 60 °C.

 

Flat Rack konteiners ir speciāls konteiners-platforma, ir paredzēts smagu un/vai lielgabarīta kravu pārvadāšanai (smagas tehniskas iekārtas un mašīnas, darbgaldi utt.).

 

Open Top konteiners (konteiners ar atvērto augšu, ar noņemamo jumtu) paredzēts nestandarta izmēru kravām, kā arī kravām, kam nepieciešama vertikāla iekraušana.  Konteiners aprīkots ar pārbīdāmajiem jumta lokiem un brezenta segumu.

 

Open Side konteiners (konteiners ar atvērto sānu malu) paredzēts vieglai un ātrākai iekraušanai un izkraušanai. Konteiners aprīkots ar pārbīdāmo sānu režģi un ar sliedēm augšā.

 

Pallet-wide container- platumā palielināts konteineris, kam ir liela ietilpība. Izmanto drošai un efektīvai materiālu un izstrādājumu uzglabāšanai un pārvietošanai.